Referat af generalforsamling DCH Fladså, 20-01-18.

 

Der var 9 medlemmer til stede til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende frokost.

Punkt:

 1. Valg af dirigent:
  1. Knud takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt..
 2. Beretning:
  1. Formandens beretning blev taget til efterretning og den skriftlige del kommer på hjemmesiden.
 3. Regnskabsaflæggelse:
  1. Louise forelagde regnskab (og budget)(Margit var blevet syg).
  2. Da Louise ikke har kunnet færdiggøre sin agilitytræneruddannelse i kreds 6 er beløbet tilbageført og der er ikke blevet købt jakker til trænere, hvorfor beløbet er overført til indeværende år.
  3. Der afsat midler til træneruddannelse til Nanna.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  1. Da kontingentet til Landsforeningen stiger til næste år og der forventes kontingentstigning til kredsen, foreslog bestyrelsen en stigning på kontingent på 25kr fra næste år.
 5. 5.Indkomne forslag:

Bestyrelsen stillede forslag om nedsættelse af aktivitetsudvalg

  1. Udvalgets skal være med til at stå for aktiviteter til at fremme det fællesskabet og det sociale liv i foreningen, det kan være allerede eksisterende aktiviteter, som arbejdsdag og juleafslutning, men også kursusdage og nye påfund.

Der efterlyses medlemmer til udvalget på holdene og via Facebook.

 

 1. Valg af formand: Louise blev genvalgt
 2. Kun ulige år
 3. Kun ulige år
 4. Valg af sekretær: Knud blev genvalgt
 5. Valg af bestyrelsesmedlem, Morten ønskede ikke genvalg, Lone blev valgt.
 6. Valg af 2 suppleanter: Nanna er 1. supp. og Morten er 2. supp.
 7. Valg af 2 revisorer: Martin og Karl Gustav er genvalgt
 8. Evt.: Der ønskes nye støvlekoste udenfor klubhuset, Knud har opgaven.

Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 1. bestyrelsesmøde bliver d. 11-02-2018 i kl. 12.30 i klubhuset.