Forside » Trænere og bestyrelse » Vedtægter

Vedtægter

Reklamer

DcH_Logo_Fladsaa§1.

Foreningens navn er Fladså Civile Hundeførerforening.
Dens hjemsted er Næstved Kommune.
Foreningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§2.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til at fremme og forbedre vilkårene for hunde generelt.

Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen
og det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

  1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelsen af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
  2.  Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
  4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges for ståelse for hunden.
  5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv
  6. Afholde lokale konkurrecer og/eller prøver.
  7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
  8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3.

Enhver der vil fremme foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en den offentlige mening vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra andre lokalforeninger i DcH og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først
betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke træningsgebyr.

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af foreningen. Lokalforeningen tilmelder straks, ved indmeldelsen af nye medlemmer, til Landsforeningen.

§4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt
kontingent, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent/træningsgebyr for det pågældende regnskabsår er betalt.
I kontingentet er indbefattet betaling for medlemsbladet, der bringes i elektronisk form på landsforeningens hjemmeside samt sendes som blad til lokalforeningerne, hvor det kan afhentes af det enkelte lokalforeningsmedlem.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen
skal foreligge).
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af næstformand (ulige år).
8. Valg af kasserer (ulige år).
9. Valg af sekretær (lige år).
10. Valg af et bestyrelsesmedlem (lige år).
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af 2 revisorer.
13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted ved personvalg, hvis det forlanges af medlemmerne, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden for kreds 6 (DcH) senest 4 uger efter
generalforsamlingen, hvor de er vedtaget.

§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive med-
lemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i medlemsbladet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning der til, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der
ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

§9
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, jf. §5. Endvidere vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan bestyrelsen af foreningens midler bevilge fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen. Regnskab og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelse.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anvisninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på
DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvar for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§12

Med hensyn til diciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforening Danmarks civile Hundeførerforening.
Bestyrelsen kan forlange, at bidefarlige hunde bærer mundkurv og hunden kan bortvises, hvis instruktøren finder den til fare for andre på holdet.

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller
stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital i øvrigt foreningens medlemmer.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informations-
niveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referatet af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2012.

Reklamer